ระบบตรวจสอบย้อนกลับ

เครือเบทาโกร นำระบบตรวจสอบย้อนกลับ “BETAGRO E-TRACEABILITY” มาประยุกต์ใช้ ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกของวงการปศุสัตว์และอุตสาหกรรมอาหารของไทยที่มีการพัฒนาและนำซอฟต์แวร์มาใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับอย่างเต็มรูปแบบ โดยเริ่มติดตั้งและใช้งานกับธุรกิจไก่ครบวงจร

เมื่อปี พ.ศ. 2546 ครอบคลุมตั้งแต่ฟาร์มพ่อแม่พันธุ์ไปจนถึงโรงงานผลิตอาหารปรุงสุก รวมทั้งกระบวนการผลิตอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เริ่มขยายผลระบบตรวจสอบย้อนกลับประยุกต์ใช้กับธุรกิจสุกร ในปี พ.ศ 2549 ช่วยให้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ทุกขั้นตอนอย่างถูกต้องและรวดเร็ว ตั้งแต่ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ ฟาร์มสุกรขุน โรงงานแปรรูปสุกร โรงงานผลิตอาหารสัตว์ โรงงานผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ รวมทั้งประยุกต์ใช้ระบบการตรวจสอบย้อนกลับธุรกิจอาหาร

BETAGRO
E-TRACEABILITY

ในปี พ.ศ 2554 และพัฒนาเครื่องมือ website เพื่อให้ลูกค้าต่างประเทศสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ ที่ (www.clickspyonme.com) และยิ่งไปกว่านั้นในปี พ.ศ. 2555 เครือเบทาโกรได้มีการจัดทำ
QR Code สำหรับผลิตภัณฑ์ S-Pure เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับสำหรับลูกค้า ทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเครือเบทาโกร