วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมเบทาโกร

วิสัยทัศน์
เครือเบทาโกรมุ่งผลิตและพัฒนาอาหารที่มีคุณภาพสูงและปลอดภัย จากฐานอุตสาหกรรมการเกษตรที่ทันสมัยเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรโลก
พันธกิจ
  • พัฒนาศักยภาพของพนักงานทุกระดับ
  • ปรับปรุงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง โดยการบริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าและผู้บริโภค
  • ดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สินค้าและบริการที่เป็นเลิศ ภายใต้สัญลักษณ์ของเครือเบทาโกร
  • มีเครือข่ายการตลาดและการผลิตในแหล่งที่สำคัญของโลก
  • เสริมสร้างประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวให้แก่ลูกค้า คู่ค้า พนักงาน ผู้ร่วมทุน และผู้ถือหุ้น
ค่านิยมเบทาโกร
  • รู้จริง - ดำเนินงานโดยใช้แนวคิด TQM เพื่อให้เกิดทักษะความชำนาญ ความรอบรู้ และความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
  • ซื่อสัตย์ - มีความซื่อสัตย์ จริงใจ โปร่งใส และยึดมั่นจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและการยอมรับ
  • ใส่ใจ - เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทุกกลุ่มเพื่อให้ธุรกิจดำเนินไปได้อย่างยั่งยืน
  • คิดใหม่ - กล้าคิดกล้าทำในสิ่งใหม่ๆ สร้างสรรค์นวัตกรรม และปรับปรุงกระบวนการเพื่อเพิ่มคุณค่าให้กับสินค้าและบริการ
  • ใฝ่คุณภาพ - ใส่ใจในทุกรายละเอียดของกระบวนการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค้าและบริการ