แนวทางการพัฒนาสู่ความ
ยั่งยืนของเครือเบทาโกร
เครือเบทาโกรยึดหลักจริยธรรมในการดำเนินธุรกิจ เพื่อก่อประโยชน์ต่อส่วนรวม ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกคนตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยมีแนวความคิดในการดำเนินการที่ให้ความสำคัญ และมุ่งเน้นกระบวนการทำงานอย่างเป็นระบบทั่วทั้งองค์กร อันประกอบไปด้วย

ความถูกต้องและสอดคล้องตามกฎหมายและข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งในประเทศและต่างประเทศ การพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้กรอบความคิดและมุมมองที่สมดุลทั้งสามด้าน (Triple Bottom Line) ได้แก่ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม การประเมินผลการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่สามารถวัดผลได้ทั้งเชิงคุณภาพ และเชิงปริมาณ ความเชื่อมั่นของผลิตภัณฑ์ที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้

แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืนของเครือเบทาโกร
Never Stop Doing
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม