สมัครเข้าร่วมโครงการ

โครงการฝึกสหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร 


โครงการฝึกสหกิจศึกษาเครือเบทาโกร 


หลักเกณฑ์การคัดเลือก

1. เป็นนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 หรือปีที่ 4 ของทุกคณะ ทุกสถาบันอุดมศึกษา

2. มีความกระตือรือล้นและพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ

3. มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน มีความพร้อมและสามารถทำงานเป็นทีมได้

4. มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมกับความต้องการของหน่วยงานที่จะฝึกงาน


เอกสารประกอบการสมัคร

1. จดหมายแสดงความประสงค์เข้าฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา (โดยขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัย)

2. ประวัติส่วนตัว (Resume) พร้อมแนบรูปถ่าย

3.Transcript ที่ได้รับการรับรองจากมหาวิทยาลัย


สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ : http://www.betagro.com/recruitment


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร 

โทรศัพท์ : 02-833-8203 , 02-833-8065 หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-Mail : CODEC@betagro.com หลักสูตรทวิภาคีเครือเบทาโกร


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าร่วมโครงการหลักสูตรทวิภาคีเครือเบทาโกรได้ที่ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร               

โทรศัพท์ : 02-833-8203 , 02-833-8065 หรือส่งเอกสารประกอบการสมัครมาที่ E-Mail : CODEC@betagro.com