ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี เครือเบทาโกร

ศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคี เครือเบทาโกร


ขอบเขตความรับผิดชอบ

•เป็นศูนย์กลางประสานงานเกี่ยวกับสหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกรกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

•จัดทำนโยบายและแผนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับงานสหกิจศึกษาและทวิภาคี เครือเบทาโกร

•ดำเนินการและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องกับสหกิจศึกษาและทวิภาคีตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ


โครงการฝึกสหกิจศึกษาและทวิภาคี  เครือเบทาโกรได้เปิดรับสมัครนิสิต  นักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ แบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ ดังนี้


•โครงการฝึกสหกิจศึกษาเครือเบทาโกร 

เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้กับนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 และ ชั้นปีที่ 4  ได้พัฒนาศักยภาพของนักศึกษาโดยการเรียนรู้จากประสบการณ์การทำงานจริงผ่านกระบวนการฝึกปฏิบัติงาน เพื่อเตรียมพร้อมกับการเข้าสู่ตลาดแรงงานและการทำงานจริงในอนาคตอย่างมีประสิทธิภาพ


ตำแหน่งที่เปิดรับนักศึกษาฝึกปฏิบัติงานสหกิจศึกษา


กลุ่มงานผลิต

1.ฟาร์ม   ตำแหน่ง สัตวบาล,นักวิชาการส่งเสริม

2.โรงงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ผลิต, เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต


กลุ่มงานขายและการตลาด

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ขาย, ผู้แทนขาย, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop, ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Deli, ผู้ช่วยผู้จัดการร้านอาหาร,  เจ้าหน้าที่การตลาด


กลุ่มงานวิชาการและเทคนิค

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ, เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ, วิศวกร, วิศวกรไคเซ็น,เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์, เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม, นักวิเคราะห์


กลุ่มงานสนับสนุน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการกิจกรรมเพื่อสังคม, เจ้าหน้าที่ธุรการ, เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง, เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์, นักบัญชี, นักยุทธศาสตร์องค์กร, นักวิเคราะห์ระบบ, เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสนับสนุนระบบสารสนเทศ, เจ้าหน้าที่สื่อสารองค์กร


ระยะเวลาที่เปิดรับ : เปิดรับสมัครทั้งปี ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เข้าฝึกปฏิบัติงานในแต่ละมหาวิทยาลัย


สถานที่ฝึกปฏิบัติงาน : บริษัทในเครือเบทาโกร ทั่วประเทศ


หมายเหตุ : การพิจารณาการรับเข้าฝึกสหกิจศึกษากับเครือเบทาโกรขึ้นอยู่กับกระบวนการสัมภาษณ์ของหน่วยงานต้นสังกัด•หลักสูตรทวิภาคีเบทาโกร

เป็นหลักสูตรการเรียนการสอนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ที่พัฒนาร่วมกับวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย สังกัดกรมอาชีวศึกษา ซึ่งกำกับดู และดำเนินการโดยคณะทำงานด้านพัฒนาคุณวุฒิตามวิชาชีพและทีมวิทยาลัยสัมพันธ์  ปัจจุบันเครือเบทาโกรมีการเปิดหลักสูตรทวิภาคีร่วมกับวิทยาลัยในกลุ่มเป้าหมาย  ดังนี้


1.หลักสูตรทวิภาคีปศุสัตว์

2.หลักสูตรทวิภาคีช่าง

3.หลักสูตรทวิภาคีธุรกิจค้าปลีก

4.หลักสูตรทวิภาคีอาหารและโภชนาการ


ระยะเวลาที่เปิดรับ: ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม ของทุกๆ ปี