บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ

ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร

ด้วยความมุ่งมั่นในการรักษาคุณภาพของสินค้าและบริการเครือเบทาโกรจึงได้จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ โดยดำเนินธุรกิจภายใต้ชื่อ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร” ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐานห้องปฏิบัติการระดับสากลทางศูนย์ฯ 

ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร มีความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์และเครื่องมือที่ทันสมัย และนักวิทยาศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางสามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร ครอบคลุมหลายสาขา ได้แก่ อาหารสัตว์สุขภาพสัตว์ เวชภัณฑ์สุขภาพสัตว์ รวมทั้งผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์ เพื่อการบริโภคโดยเปิดให้บริการแก่ลูกค้าจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั่วไป ทั้งนี้ ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการของศูนย์ฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 จึงสามารถนำไปใช้ประกอบการขอใบรับรองสินค้าเพื่อการส่งออกได้