ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหาร

เบทาโกร ช็อป (BETAGRO SHOP)

เครือเบทาโกรได้ลงทุนพัฒนาร้านเบทาโกร ช็อป (BETAGRO Shop) สำหรับเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทานที่หลากหลาย ให้แก่ผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนลูกค้าทั่วไป ภายใต้แนวคิด “เพื่อคุณภาพชีวิต” ด้วยการส่งมอบสินค้าที่ได้มาตรฐาน สด สะอาด และปลอดภัย ปัจจุบันมีร้านเบทาโกร ช็อป กระจายอยู่ทั่วประเทศมากกว่า 100 สาขา และกำลังเร่งขยายสาขาในทุกภูมิภาคเพื่อตอบสนองความต้องการอย่างทั่วถึง และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้แก่ลูกค้า