นอกจากธุรกิจหลักด้านอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแล้วเครือเบทาโกรยังได้ขยายขอบข่ายการดำเนินงานไปสู่ธุรกิจอื่น ที่สามารถรองรับธุรกิจหลักและเป็นช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารพร้อมปรุง และอาหารพร้อมรับประทานที่หลากหลาย ได้แก่ ร้านค้าส่งผลิตภัณฑ์อาหารสำหรับผู้ประกอบการภัตตาคาร ร้านอาหาร ตลอดจนลูกค้าทั่วไป และร้านค้าปลีกผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย

บริการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ ภายใต้ชื่อ “ศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร” สามารถให้บริการวิเคราะห์และทดสอบทางห้องปฏิบัติการเพื่อควบคุมคุณภาพของการผลิตตลอดห่วงโซ่อาหาร

การพัฒนาที่ดินและรีสอร์ท โดยมีโครงการ “ป่าสักฮิลล์ไซด์ฟอร์เรส” ซึ่งเป็นที่ตั้งของสวนป่าสักและรีสอร์ท ชื่อ “ป่าสัก ฮิลล์ไซด์ รีสอร์ท” ที่อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรีเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดประชุมสัมมนา