ธุรกิจการเกษตร

ธุรกิจการเกษตร (Agribusiness) ได้แก่ ปศุสัตว์และอาหารสัตว์ โดยเครือเบทาโกรได้พัฒนาธุรกิจปศุสัตว์มาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นฟาร์มไก่พ่อแม่พันธุ์ โรงฟักไข่ ฟาร์มไก่เนื้อ ฟาร์มไก่ไข่ ฟาร์มสุกรพ่อแม่พันธุ์ น้ำเชื้อพ่อพันธุ์สุกร ฟาร์มสุกรขุน ตลอดจนร่วมกับเกษตรกรคู่ค้าในโครงการประกันราคาและจ้างเลี้ยง โดยเน้นการปฏิบัติให้สอดคล้องกับมาตรฐานด้านคุณภาพระดับสากล นับตั้งแต่การคัดเลือกสายพันธุ์ ระบบการเลี้ยง ไปจนถึงการจัดการฟาร์มที่ทันสมัย ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์และสัตวบาลอย่างเข้มงวด ในส่วนของการผลิตอาหารสัตว์ เครือเบทาโกรสามารถตอบสนองความต้องการของเกษตรกรได้อย่างทั่วถึงและเป็นแหล่งผลิตป้อนให้แก่ฟาร์มของบริษัทในเครือด้วยกำลังการผลิตจากโรงงานอาหารสัตว์ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ

ธุรกิจสุขภาพสัตว์

ธุรกิจสุขภาพสัตว์ (Animal Health) ได้แก่ อุปกรณ์ฟาร์ม และเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เครือเบทาโกรนำความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในวงการปศุสัตว์มาใช้ในการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ฟาร์มและบริการให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งอุปกรณ์ฟาร์มและเครื่องมือในการเลี้ยงสัตว์ครบวงจร ด้วยฐานการผลิตเวชภัณฑ์และอาหารเสริมสำหรับสัตว์ที่ทันสมัย พร้อมทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนา ทำให้เครือเบทาโกรสามารถก้าวเป็นหนึ่งในผู้นำด้านผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อสุขภาพสัตว์ครบวงจรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจทุกประเภท รวมทั้งการผลิตสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อรองรับการเติบโตของตลาดทั้งภายในและภายนอกประเทศได้อย่างเพียงพอ