การพัฒนาบุคลากร

เครือเบทาโกรมุ่งมั่นในการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้พนักงานมีความรู้ ความสามารถ และพัฒนาศักยภาพของตนเองที่จะนำพาเครือเบทาโกรไปสู่ความเป็นเลิศทางธุรกิจอย่างยั่งยืน 


แนวทางการพัฒนาบุคลากรเครือเบทาโกร

การพัฒนาความรู้ความสามารถประกอบด้วยหลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกระดับ, หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน และหลักสูตรสำหรับผู้บริหารในทุกระดับดังนี้

- หลักสูตรพื้นฐานสำหรับพนักงานทุกระดับ 

 เพื่อให้พนักงานสามารถเข้าใจในวัฒนธรรมและกระบวนการทำงานรวมถึงระบบต่างๆ ที่ใช้ในเครือเบทาโกรตลอดจนส่งเสริมพนักงานมีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน สามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น วางแผนงานและดำเนินการด้วยตัวเอง มีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับธุรกิจรวมทั้งสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี 

- หลักสูตรสำหรับหัวหน้างาน (Supervisor)

เพื่อให้พนักงานระดับหัวหน้างานมีความรู้และทักษะในการบริหารทีมงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ มีความรู้ด้านธุรกิจที่ครอบคลุม รวมถึงเครื่องมือต่างๆด้านการจัดการที่จำเป็น สามารถนำกลยุทธ์ไปสู่การปฏิบัติและควบคุมให้เป็นไปตามแผนได้

- หลักสูตรสำหรับผู้บริหาร (Management)

เพื่อให้พนักงานระดับผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารทีมงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ เน้นการบริหารธุรกิจและหน้าที่งานให้มีประสิทธิผลสูงสุด การวางแผนเชิงกลยุทธ์และการจัดการเชิงกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนให้ระบบและทีมงานทำงานได้ตามเป้าหมาย

- หลักสูตรสำหรับผู้บริหารระดับสูง (Executive)

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงหลักสูตรให้มีทักษะและประสบการณ์ทางการจัดการธุรกิจในระดับประเทศและนานาชาติ เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ


นอกจากหลักสูตรการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร เครือเบทาโกรยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาความก้าวหน้าทางอาชีพ (Career Development) ให้กับพนักงานในแต่ละระดับอีกด้วย