สวัสดิการเครือเบทาโกร

เครือเบทาโกร ใส่ใจในคุณภาพชีวิตพนักงาน เราตอบแทนการทำงานอย่างเต็มความสามารถของพนักงานด้วยสวัสดิการต่าง ๆ ดังนี้


สวัสดิการเครือเบทาโกร

- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

บริษัทจัดตั้งกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ด้วยบริษัทฯ ตระหนักถึงความมั่นคงทางการเงินในอนาคตของพนักงาน  ให้พนักงานได้มีเงินออมเมื่อเกษียณอายุ หรือลาออกจากงาน  โดยเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมาจากเงินที่พนักงานสะสมและบริษัทจ่ายสมทบให้ตามอายุงาน

- ค่ารักษาพยาบาล

ด้วยบริษัทเล็งเห็นว่าสุขภาพร่างกายเป็นสิ่งสำคัญที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน บริษัทจึงดูแลเรื่องค่ารักษาพยาบาลให้พนักงานสามารถเบิกได้ตามที่บริษัทกำหนดและเหมาะสมกับพนักงานโดยครอบคลุมถึงการเยี่ยมไข้พนักงาน

- ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัทจัดให้มีการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทุกคน โดยมีโปรแกรมการตรวจสุขภาพที่เหมาะสม  การประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่มบริษัทได้จัดทำประกันชีวิตและประกันอุบัติเหตุกลุ่ม โดยพนักงานจะได้รับความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมงในกรณี เสียชีวิต อุบัติเหตุ และทุพพลภาพ

 - เงินช่วยเหลือพนักงาน

 บริษัทมีสวัสดิการเงินช่วยเหลือพนักงานในกรณีสมรส และกรณีถึงแก่กรรมของพนักงานและบุคคลในครอบครัว

- กองทุนประกันสังคม

เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ความคุ้มครองและช่วยเหลือพนักงานในกรณี เจ็บป่วย คลอดบุตร ทุพพลภาพ เสียชีวิต สงเคราะห์บุตร ชราภาพ และการว่างงาน

- กองทุนเงินทดแทน

เป็นกองทุนที่จัดขึ้นตามกฎหมายกำหนด เพื่อให้ความคุ้มครองแก่พนักงานที่เจ็บป่วย ประสบอันตรายหรือสูญหาย อันเนื่องมาจากการทำงาน

- สหกรณ์ออมทรัพย์

จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้พนักงานรู้จักประหยัด สามารถออมเงินรายได้ไว้ในทางที่มั่นคง ปลอดภัยและเป็นการช่วยเหลือในระหว่างที่พนักงานเป็นสมาชิกในการบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินแก่พนักงาน

- เงินรางวัลประจำปี

บริษัทมีการพิจารณาจ่ายเงินรางวัลประจำปี (โบนัส) เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงานของพนักงาน ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

- ทุนการศึกษา

บริษัทส่งเสริมให้พนักงานมีโอกาสศึกษาเรียนรู้ และนำความรู้มาใช้พัฒนาการปฏิบัติงาน